ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობის სამუშაოები ზუგდიდის მერიამ ხარვეზებით შეასრულა – აუდიტი

0
168

2017-2018 წლებში მუნიციპალიტეტმა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის გააფორმა 112 ხელშეკრულება,7 საერთო ღირებულებით − 29,770.9 ათასი ლარი. განხორციელებულია გზების, ხიდების, საყრდენი კედლების რეაბილიტაციის სამუშაოები, საბავშვო ბაღების, სპორტული და საერთო 7 50 ათას ლარზე მეტი ღირებულების. 2019 შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 16 დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა, მოწყობილია წყალსადენი სისტემები და სხვ. ხელშეკრულებების საკასო ხარჯმა 27,424.2 ათასი ლარი შეადგინა.

ინფრასტრუქტურული პროექტების შესწავლით გამოვლინდა, რომ სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესი ხასიათდება მნიშვნელოვანი ხარვეზებით. კერძოდ, დარღვევები ფიქსირდება საჯარიმო სანქციების გამოყენების, სამუშაოების დაგეგმვის, გეგმა-გრაფიკისა და მიწოდების ვადების დაცვის, მიმწოდებელი სუბიექტების შერჩევა- შეფასების, შესრულებული სამუშაოების სისრულისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. შედეგად, მუნიციპალიტეტს მიადგა მნიშვნელოვანი ზიანი, ხოლო მოსახლეობას დროულად და სრულად ვერ მიეწოდა ბიუჯეტით დაგეგმილი პროდუქტი.

კომენტარის დატოვება

Please enter your comment!
Please enter your name here