სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბავ­შვე­ბის თით­ქმის ნა­ხე­ვარს სა­ბავ­შვო წიგ­ნე­ბი არ აქვს – რა გვიჩვენა გა­ე­როს ბავ­შვთა ფონ­დის კვლე­ვამ

0
341

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბავ­შვე­ბის თით­ქმის ნა­ხე­ვარს სა­ბავ­შვო წიგ­ნე­ბი არ აქვს. ეს შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი სტა­ტის­ტი­კა გა­ე­როს ბავ­შვთა ფონ­დის კვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა. ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ სპე­ცი­ა­ლუ­რი კი­თხვა­რე­ბით სა­ქარ­თვე­ლო­ში 14 000-მდე ოჯა­ხი გა­მო­კი­თხა.

კვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში 5 წლამ­დე ასა­კის ბავ­შვე­ბის 56%-ს სამი სა­ბავ­შვო წიგ­ნი მა­ინც აქვს, ბავ­შვე­ბის 44%-ს კი ხელი არ მი­უწ­ვდე­ბა მათ­ზე.

მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ას იძ­ლე­ვა მო­ნა­ცე­მე­ბის სხვა­დას­ხვა ჭრილ­ში გან­ხილ­ვაც. მა­გა­ლი­თად, ყვე­ლა­ზე ღა­რიბ მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში, ბავ­შვე­ბის 26%-ს აქვს ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე, ხოლო ყვე­ლა­ზე მდი­დარ სეგ­მენ­ტში ეს მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 75%-ია. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მდი­დარ მო­სახ­ლე­ო­ბა­შიც კი, კვლე­ვამ სრუ­ლი ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა არ აჩ­ვე­ნა, რაც, შე­საძ­ლოა უკავ­შირ­დე­ბო­დეს, მშობ­ლე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბის და­ბალ დო­ნეს ად­რე­ულ ასაკ­ში ბავ­შვთა წიგ­ნი­ე­რე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ.

უთა­ნას­წო­რო მდგო­მა­რე­ო­ბაა სო­ფელ­სა და დე­და­ქა­ლაქ­ში მცხოვ­რებ ბავ­შვებს შო­რი­საც. თუ დე­და­ქა­ლა­ქე­ლი ბავ­შვე­ბის 68%-ს მი­უწ­ვდე­ბა ხელი სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე, სოფ­ლის ბავ­შვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ეს მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 38%-ია.

თუ მო­ნა­ცე­მებს ეთ­ნი­კურ ჭრილ­ში შევ­ხე­დავთ, სა­ხე­ზეა ბავ­შვთა უთა­ნას­წო­რო მდგო­მა­რე­ო­ბა ეთ­ნი­კუ­რი ნიშ­ნით: ეთ­ნი­კუ­რად ქარ­თვე­ლი ბავ­შვე­ბის 70%-ს მი­უწ­ვდე­ბა ხელი წიგ­ნებ­ზე, ეთ­ნი­კუ­რად სო­მე­ხი ბავ­შვე­ბის – 35%-ს, ეთ­ნი­კუ­რად აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლებ­ში კი ეს მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 11%-ია.

კომენტარის დატოვება

Please enter your comment!
Please enter your name here